Artikelindex

 

  Privacy verklaring

De Noordelijke vereniging oud en actief dienend marinepersoneel verder te noemen NVOAM. Statutair gevestigd aan de Lekstraat 20 9673 BG Winschoten Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Noordelijke vereniging oud en actiefdienend marinepersoneel

Lekstraat 20 9673 BG

Winschoten

Nederland

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor en achternaam .

Adres .

(Voormalig) Functie bij de Km .

Emailadres .

Betaalgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De NVOAM verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van haar leden dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op met het secretariaat van de NVOAM dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De NVOAM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het verzenden en verwerken van facturen/betalingen. door middel van het publiceren van beeldmateriaal het promoten van H.O.V. Thalia Muziektheater.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De NVOAM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De NVOAM verstrekt gegevens uitsluitend aan de KM, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van deze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies. of vergelijkbare techniekendie wij gebruiken

De NVOAM gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de NVOAM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar uw of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het Email adres van het secretariaat. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek. De NVOAM wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De NVOAM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het secretariaat.