Artikelindex

  Privacy verklaring

De Noordelijke vereniging oud en actief dienend marinepersoneel verder te noemen NVOAM. Statutair gevestigd aan de Lekstraat 20 9673 BG Winschoten Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Noordelijke vereniging oud en actiefdienend marinepersoneel

Lekstraat 20 9673 BG

Winschoten

Nederland

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor en achternaam .

Adres .

(Voormalig) Functie bij de Km .

Emailadres .

Betaalgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De NVOAM verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van haar leden dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op met het secretariaat van de NVOAM dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De NVOAM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het verzenden en verwerken van facturen/betalingen. door middel van het publiceren van beeldmateriaal het promoten van H.O.V. Thalia Muziektheater.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De NVOAM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De NVOAM verstrekt gegevens uitsluitend aan de KM, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van deze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies. of vergelijkbare techniekendie wij gebruiken

De NVOAM gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de NVOAM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar uw of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het Email adres van het secretariaat. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek. De NVOAM wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De NVOAM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het secretariaat.

 


 "TERUGBLIK OP DE KOUDE OORLOG".

 De periode tussen 1962 en 1990 was een periode van relatieve rust, voor de burger althans.
Voor de militair was dit een periode van voortdurende spanning, een gewapende vrede die wij uit de geschiedenisboekjes kennen als “Koude Oorlog”.   Het westen verenigde zich in 1948 militair in de NAVO.
Toen West-Duitsland zich in 1955 mocht herbewapenen verenigde het Oostblok zich militair in het Warschaupact. 
 De Koude Oorlog is de periode van gewapende vrede tussen het Westen, onder invloed van de Verenigde Staten en het Oosten, onder invloed van de Sovjet-Unie. De laatste viel in 1968 Tsjecho-Slowakije binnen om zo een einde te maken aan de hervormingen daar. Deze oorlog was meer een psychologische oorlog waarbij de militairen altijd paraat waren om, als het echt nodig zou zijn, direct de tegenaanval in te gaan. Het ergste was het wachten op de vijand die niet komt, wachten tot er iets gebeurt, maar je weet niet of er iets gaat gebeuren.”
U als marineman/vrouw had de taak op de wereldzeeën een wakend oog te zijn, om daar waar het nodig was bij dreigingen in te grijpen. 
De “Noordelijke Vereniging Voormalig & Actief dienend Marinepersoneel”   trekt zich deze onder veel Voormalige Marinemensen levende gedachte aan.
In federatief verband hebben we de Vaste tweede kamercommissie van defensie hierover een brief geschreven.  
De Koude Oorlog eindigde met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie op 26 december 1991
 Maar de inval van Rusland in Georgie in de zomer van 2008, heeft bij veel voormalige militairen iets wakker gemaakt, de RUS is nog steeds niet te vertrouwen.
Ook militairen die ingezet zijn geweest voor de binnenlandse veiligheid vallen buiten de definitie…
 De antiterroristen eenheden die ingezet zijn in de jaren 70 bij diverse gijzelingsacties of de Mariniers die ingezet zijn tijdens de binnenlandse onrusten op Curaçao in 1968, Mijnenjagers die mijnen uit WO II opruimen, zijn geen veteraan volgens de definitie….
Hiermee wordt bedoelt;  specifieke inzet in oorlog- en vredesacties, waaronder deelname in het permanente NATO smaldeel het “Standing Naval Force Atlantic”  ( STANAVFORLANT) het huidige ” Standing NATO Response Force Maritime Group 1 (SNMG1), alsmede binnenlandse antiterreur acties (de punt, Curaçao 1968 etc.
Deze grote groep militairen mogen zich van defensie geen Veteraan noemen, zij worden aangemerkt als “postactief” en vallen niet onder de definitie…. terwijl zij zich volgens de Dikke van Dale wel gewoon veteraan zouden mogen noemen.  
Volgens de van Dale is een veteraan: “Oud gediende” zonder verdere beperkende voorwaarden.
Een veteraan in Nederland heeft de beschikking over een zogenaamde veteranenpas, op de achterkant van deze pas staat dat de drager een veteraan is, echter in het Engels staat er dat de drager Oorlogsveteraan is, “war veteran”, wat er zou moeten staan is: dat de drager veteraan is volgens besluit van minister van defensie, zo niet dan is hier dus sprake van misleiding en valsheid in geschrift. Immers een veteraan is een oud gediende en een oorlogsveteraan is een oud gediende die in oorlogsgebieden is ingezet zo is een vredesveteraan een veteraan die in opbouwmissies of VN peace keeping missies is ingezet.
Door iedere “voormalig militair” veteraan te noemen geeft de politiek een duidelijk signaal af naar de samenleving dat wij trots moeten zijn op onze krijgsmacht, één team, één taak, zoals de Luchtmacht aangeeft, dus ongeacht de daadwerkelijke inzet.
De huidige voorzieningen zullen beschikbaar komen voor de specifieke daartoe in de wet aangewezen groep van veteranen oorlog of vrede.  
Inmiddels wordt de Koude Oorlog Militair genoemd in de Veteranennota 2009, de voormalige staatssecretaris van Defensie J de Vries heeft indertijd toegezegd dat hij in het lustrumjaar, 20 jaar na de val van de Berlijnse muur, extra aandacht gaat geven aan de waardering en erkenning van de Koude Oorlog Militairen.   
Uw steun is daarom hard nodig.
 Voor ons is het van belang is dat wij de commissie, om gehoor bij hen te vinden, laten zien dat wij een forse groep voormalig militairen vertegenwoordigen.
Behoort u tot het voormalig marinepersoneel en deelt u onze mening betreffende de “Koude Oorlog Militairen”, sluit u dan aan bij  de NVOAM.  
De NVOAM heeft zich al lang niet meer beperkt tot de Noordelijke provincies wij vinden het belangrijk dat een ieder, ongeacht woon of verblijfplaats zich bij ons moet kunnen aansluiten.
 

ONS MOTTO: DE NVOAM IS ER VOOR AL HET VOORMALIG MARINEPERSONEEL BEROEPS, MILICIEN EN K.V.V. ERS

Als lid of donateur bent u van harte welkom, voor slechts respectievelijk  € 20,00 (lidmaatschap) of € 12,50 (donateur) per jaar schrijven wij u graag in.
Een briefje naar het secretariaat is voldoende u ontvangt dan een inschrijvings formulier.
 
Momenteel is er discussie over de uitvoering van het reglement reünie faciliteiten, wie komt er nu wel en wie niet in aanmerking voor het certificaat.
Defensie hanteert nu een dienstperiode van 6 jaar, exclusief de reservetijd, wij zijn het hiermee niet eens, met deze notitie wordt een grote groep voormalige militairen uitgesloten, wij vinden dat deze voorwaarde moet worden verruimd.
Immers toen de marineman/vrouw de actieve dienst verliet werden zijn tot hun 35e levensjaar met grootverlof gestuurd.
Dit hield in dat zij zich als reservist of dienstplichtige voor de dienst beschikbaar moesten houden.
Slecht in uitzonderlijke gevallen werd men van deze verplichting ontheven.
 
 

 

Regeling reüniefaciliteiten Defensie (versie 05102016)

Vastst./Wijz               Bron             Nummer                 Wijz. t.a.v.                      Inwerkingtr. datum

datum

18-05-10          HDP/PSZ        BS/2010015570                                                        18-05-10

21-09-10           HDP/PSZ       BS/2010031305              Bijlage l                              01-05-10

25-01-11           HDP/PSZ       BS/2011003997              Bijlage l                              01-01-11

24-04-12           HDP/PSZ      BS/2012014422              Bijlage l                              01-02-12

30-01-14           HDP              BS/2014001248              Bijlage l                              01-02-14

 

Artikel l Begripsbepalingen
In deze Regeling wordt verstaan onder:
a. Postactieven: gewezen militairen en burgerlijke ambtenaren van Defensie die ten minste zes jaar tot het beroeps- of reservepersoneel hebben behoord dan wel een vaste aanstelling als burgerlijk ambtenaar bij Defensie hebben gehad.
b. Veteranen: de militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsen Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen.

c. Oorlogs- en dienstslachtoffers: dienstslachtoffer is de gewezen militair in het genot van een invaliditeitspensioen dan wel garantiepensioen met onderliggende invaliditeit. Indien deze aanspraken voortvloeien uit de uitoefening van de militaire dienst tijdens een uitzending of onder oorlogsomstandigheden, is er sprake van een oorlogsslachtoffer.

d. Reünie: een bijeenkomst/activiteit van leden van een verband van postactieven, veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers, eventueel samen met andere doelgroepen, gericht op het delen van ervaringen en het in stand houden van betrekkingen.
e. Reünieverband: een rechtsvorm met aantoonbare achterban van postactieven, veteranen of oorlogs- en dienstslachtoffers, ingeschreven bij de Kamer van koophandel, die als doel heeft om de onderlinge contacten tussen de leden dan wel de contacten tussen de leden en het actieve defensiepersoneel te bevorderen en te onderhouden.
f. Belangenvereniging: voor deze regeling wordt onder reünieverband tevens verstaan een belangenvereniging van overheidspersoneel die is aangesloten bij een centrale van overheidspersoneel als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit georganiseerd overleg sector Defensie.
g. Reünieregister: een register waarin de reünieverbanden zijn opgenomen die in aanmerking komen voor de faciliteiten van deze regeling.
h. Defensieonderdeel: het Commando Zeestrijdkrachten, het Commando Landstrijdkrachten, het Commando Luchtstrijdkrachten, de Koninklijke Marechaussee, het Commando Dienstencentra, de Defensie Materieel Organisatie dan wel de Bestuursstaf van het Ministerie van Defensie.
i. Rechthebbenden postactieven, veteranen, militaire oorlog- & dienstslachtoffers of leden van een belangenvereniging ,die deel uitmaken van een in een reünieregister ingeschreven reünieverband,
dan wel begeleiders van rechthebbende veteranen die om sociaal-medische redenen niet alleen naar een reünie kunnen reizen of verblijven.

Artikel 2 Doel van de regeling
Met deze regeling wordt beoogd de contacten tussen rechthebbenden van een reünieverband en werknemers van Defensie van dezelfde eenheid of onderdeel of met dezelfde uitzendervaring, met faciliteiten te ondersteunen en tevens de binding met Defensie vorm te geven.

Artikel 3 Reüniefacïliteiten
1. Een reünieverband kan ten laste van Defensie eenmaal per kalenderjaar aanspraak maken op de volgende faciliteiten ten behoeve van de organisatie van een reünie:
a. Een tegemoetkoming in de kosten van de bijeenkomst/activiteit;
b. Het gebruik van een ingerichte ontmoetingsruimte op een militaire locatie.
2. Een rechthebbende kan van meerdere reünieverbanden lid zijn maar echter maximaal tweemaal per jaar gebruik maken van de faciliteiten bij verschillende reünieverbanden.
3. De bijdrage in de kosten van de reüniefaciliteiten komt voor rekening van het defensieonderdeel waartoe het reünieverband traditioneel behoort.
4. De Defensieonderdelen bepalen de bijdrage in de kosten van de reüniefaciliteiten in onderling overleg indien art. 3, derde lid niet van toepassing is.
5. Het normbedrag voor de tegemoetkoming in de reünie wordt vijfjaarlijks vastgesteld en opgenomen in bijlage I van deze regeling.

 

Artikel 4 Toekennen van faciliteiten
Een reünieverband dat gebruik wenst te maken van de reüniefaciliteiten, dient daartoe een verzoek in bij het defensieonderdeel dat volgens artikel 3, vierde en vijfde lid, van deze regeling wordt belast met de kosten van de reüniefaciliteiten.
  1. Voordat het defensieonderdeel beslist op een verzoek van een reünieverband om gebruik te mogen maken van de reüniefaciliteiten, wordt getoetst of de reünie voldoet aan het gestelde in artikel 2.
 
Artikel 5 Militaire locatie
  1. Een reünie dient bij voorkeur plaats te vinden op een militaire locatie, om de contacten tussen het actief dienend personeel van Defensie en de reünisten te versterken. Het defensieonderdeel waartoe het reünieverband behoort, verstrekt de reüniefaciliteit. Als gebruik wordt gemaakt van een locatie van een ander defensieonderdeel blijven de kosten voor rekening van het defensieonderdeel waartoe het reünieverband behoort. 2. De ondersteuning van een reünie op een militaire locatie dient te geschieden met de middelen en faciliteiten die door de commandant van de betrokken militaire locatie kunnen worden geboden.
 
Artikel 6 Reünieregister reünieverbanden
  1. Namens de Minister van Defensie beslissen de defensieonderdelen op een verzoek van een reünieverband voor postactieven dan wel voor oorlogs- en dienstslachtoffers om te worden
opgenomen in het reünieregister. Voorafgaand aan de beslissing wordt getoetst of het reünieverband voldoet aan het gestelde in artikel l, onderdeel e.
  1. Namens de Minister van Defensie beslist de Directeur van het Veteraneninstituut op een verzoek van een reünieverband voor veteranen om te worden opgenomen in het reünieregister. Voorafgaand aan de beslissing wordt getoetst of de reünieverband voldoet aan het gestelde in artikel l, onderdeel e. Ook vindt overleg plaats met het defensieonderdeel waartoe het betreffende reünieverband traditioneel behoort.
  2. Namens de Minister van Defensie beslist de Hoofddirecteur Personeel, op een verzoek van een reünieverband voor belangenverenigingen, om te worden opgenomen in het reünieregister.
  3. Het reünieregister wordt bijgehouden door het Veteraneninstituut.
 
Artikel 7 Evaluatie
Deze Regeling wordt vijfjaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
 
Artikel 8 Intrekking regelgeving
De Raamregeling reünie faciliteiten van 18 mei 2010, nr. P/2010015570 wordt ingetrokken.
 
Artikel 9 Inwerkingtreding
Deze Regeling treedt in werking met ingang van datum dagtekening.
 
Artikel 10 Citeertitel
Deze Regeling wordt aangehaald als "Regeling reüniefaciliteiten Defensie "

 

 
 Kamer: geen juridisch gedoe met veteranen
DEN HAAG Het ministerie van Defensie moet voorkomen dat het verwikkeld raakt in langdu­rige juridische procedures met veteranen.
Daarvoor pleitte gisteren een meerderheid van de Tweede Ka­mer tijdens overleg met minister Jeanine Hennis-Plasschaert (De­fensie) over de Veteranennota.
Vorig jaar kwam Dutchbat-veteraan Dave Maat met het minis­terie tot een regeling, maar hier ging wel meer dan tien jaar juridische strijd aan vooraf.
Hij raakte tijdens zijn uitzending naar Srebrenica getraumatiseerd, wil­de een vergoeding van Defensie omdat de nazorg gebrekkig zou zijn geweest.
De hoogste rechter gaf hem hierin gelijk.
Volgens Hennis zijn er al verbe­teringen, veteranen kunnen naar een onafhankelijke commissie stappen.
De bewindsvrouw hoopt zo „ellenlange" juridische proce­dures te voorkomen, want ze is ervan „geschrokken" wat dat met mensen kan doen.
 
Hulploket veteranen en familieleden van start
 
DOORN
Militairen die door een missie in problemen zijn geko­men en hulp nodig hebben, kun­nen voortaan terecht bij een apart veteranenloket.
 
Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie opende gis­teren de voorziening in Doorn. Het loket, dat is ondergebracht bij het Veteraneninstituut, moet er­voor zorgen dat veteranen en hun familieleden sneller en efficiënt worden geholpen als ze aanklop­pen met een vraag.
 
In de afgelopen 20 jaar is er met vallen en opstaan steeds meer be­leid gekomen om veteranen de juiste begeleiding te geven. Vol­gens Hennis behoort de Neder­landse veteranenzorg inmiddels „tot de beste ter wereld".
 
Maar het blijft mensenwerk en dus gaat er soms wat mis, erkende de minis­ter.
 
Ongeveer 20 procent van de militairen die op missie zijn ge­weest, heeft psychische of licha­melijke klachten. De helft daar­van is psychisch van aard.
Nederlandse veteranen, oorlogs-, dienstslachtoffers en hun relaties hebben ook na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Die krijgt u via het Veteranenloket van het Veteraneninstituut. Het Veteranenloket vervangt het Centraal Aanmeldpunt (CAP).

Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) Voor een acute zorgvraag is het loket ook buiten kantooruren bereikbaar.

Het Veteranenloket is telefonisch bereikbaar op 088 334 0000 en via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 Bureau VP vanaf 10 december 2013 terug in Doorn

Doorn 10 december 2013 - Bureau VP is na zeven "Haagse" jaren vanaf heden weer terug in Doorn, het centrum van de Nederlandse veteranenwereld. Het bureau is gesitueerd op de tweede verdieping van de nieuwbouw van Stichting de Basis, waar ook het Veteraneninstituut zijn burelen heeft. Andere buren zijn de BNMO en het bureau van het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV).

Onze administratieve medewerkster Tamara Heijster is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag. Leden van het Dagelijks Bestuur zijn bij toerbeurt aanwezig op de woensdag. Op vrijdag is het bureau vooralsnog niet bezet.

Nieuwe adresgegevens: 
Bezoekadres:
Willem van Lanschotlaan 1, 
3941 XV Doorn

Postadres: 
Postbus 133, 
3940 AC Doorn

Tel: 0343 474141
mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
PROCEDURE AS VERSTROOIING DOOR DE KONINKLIJKE MARINE
 
Asverstrooiing
 
Er bestaat een procedure voor de ceremoniële verstrooiing van as op zee door de Koninklijke marine.
Geregeld ontvangt de Koninklijke marine verzoeken tot het verstrooien van as van voormalige werknemers van de KM. Helaas bevatten de aanvragen niet altijd alle benodigde informatie. Daarom volgt hieronder de aanvraagprocedure.
Verzoeken voor asverstrooiing dienen schriftelijk gericht te zijn aan de Commandant Zeestrijdkrachten. Na ontvangst van het verzoek zal de afdeling Nationale Operaties contact met de verzoeker opnemen. Het verstrooien van as door de Koninklijke marine gebeurt voor alle burger en militair medewerkers met een arbeidsverleden bij de Koninklijke Marine. De voorschriften van de Koninklijke marine laten niet toe, dat familieleden (nabestaanden) meevaren tijdens de plechtigheid. De urn kan door de nabestaanden persoonlijk worden afgegeven aan de betreffende commandant van de uitvoerende eenheid of de nabestaanden kunnen het betreffende crematorium verzoeken de urn af te leveren. Na uitvoering van de asverstrooiing zal een proces-verbaal met een uittreksel van het scheepsjournaal aan de nabestaanden worden verzonden. De wet op de lijkbezorging verplicht crematoria een bewaartermijn van een maand na de crematie van de as, dus pas een maand na crematie kunnen nabestaanden beschikken over de urn.
Tot slot, indien de nabestaanden aangeven dat de overledene een MLD verleden heeft en een vliegende asverstrooiing wenst, dan behoord asverstrooiing vanuit een helikopter tot de mogelijkheden maar!
Omdat CZSK niet meer zelf over de helikopters kan beschikken kunnen we hierover geen garanties geven, het licht simpelweg niet meer in ons taak- en verantwoordingsgebied.
De voormalige marine helikopters vallen tegenwoordig onder het Defensie Helikopter Commando van de Commandant Luchtstrijdkrachten en patrouillevliegtuigen hebben we helaas ook niet meer.
Gelukkig heeft de verantwoordelijke Km instantie, hierin tot nu toe nog niemand hoeven teleurstellen.
 
Het verzoek tot as verstrooien moet worden verzonden aan:
Commandant der Zeestrijdkrachten
T.A.V.- Stafofficier  Nationale Operaties- MSC/N3.9  
Postbus 10.000
1780 CA Den Helder
 
In het verzoek moet worden aangegeven:
Naam overledene
Laatst beklede rang of stand bij verlaten KM
Geboortedatum
Registratienummer/marinenummer
Datum crematie
Gegevens crematorium
Contactpersoon met bereikbaarheid (telefoon, post- en e-mailadres)
 
 
 

0-dLijns Veteranenzorg

 

De opzet van de NVOAM bestaat uit het bieden van een luisterend oor en/of een helpende hand voor leden (en hun partners) die daar "even" behoefte aan hebben, ook wel 0-lijns veteranenhulp genoemd.

Door de bank genomen heeft een zgn 0-lijns veteranenhelper wat meer ervaring opgedaan in deze materie, danwel weten uitstekend de weg om je te wijzen op de mogelijkheden van verdere hulpverlening.

Ook worden weduwen van overleden veteranen ondersteund in de rouwverwerking.

Voor alle veteranenzorg gerelateerde vragen kunt u ook terecht bij het Veteranenloket. 

De rijksoverheid ziet steeds meer het belang in voor een goede veteranenzorg.

Zo bestaat er het veteraneninstituut en kunt het handboek veteraan en het aanvraag formulier voor de veteranenpas via het bestuur van de NVOAM aanvragen

Bent u geen veteraan, is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een postactievenpas informatie kunt u via het bestuur opvragen.