Artikelindex

 
NATIONALE OPROEP VOOR DE BEMANNING VAN HR. Ms. K XVIII
Als het comité Nationale Oproep ,,Onze Marine” voor de bemanning van Hr. Ms. K.XVIII ook Uw belangstelling, Uw daad­werkelljk medeleven, Uw sympathie komt~ vragen dan is dit niet om straks de 35 op­varenden te huldigen op een letwat grootse en dIkwlJls overdreven wijze. De beman­ning van de K XVIII zou dit zeive aller­mlnst wilien. Immers de opvarenden van de ~ XVIII zljn er sterk van doordrongefl, dat zIJ niets anders doen dan bun plicht, weflswaar onder moeliljke, onder zeer btJ­2ondere omstandlgheden in dienst van de wetenschap, maar toch niets meer dan hun pllcht voibrengen zU.
Maar daarom kan, je moet men waarde­ring hebben voor deze mannen en zal elk Nederlander met te meer belangstelling de rels van de K XVIII volgen.
Toen Hr. Ms. Onderzeeboot K XVIII haar reis naar Indië aanvaardde bleek dat er bij het vertrek meer belangstelling was dan gewoonlijk bij het vertrek van Marinesche­pen het geval is. Ongetwijfeld had dit tot oorzaak dat de vijfwerelddelen reis van de KVXIII een zo bijzondere was.
Maar zou deze belangstelling constant. blijven? De K XVIII zou een reis maken van 8 maanden en we leven tegenwoor­dig snel. Het was wellicht te verwachten, dat na enkele weken slechts weinige in de lande nog zouden denken aan de K XVIII, terwijl dit stukje Nederland met 35 man aan boord, dan nog maar aan het begin zou zijn van de bijzondere verrichtingen In dienst van de wetenschap.
Daarom besloot ,Onze Marine” er voor te zorgen dat de gelegenheid zou blijven be­staan om de bemanning van de K XVIII in elke aanloophaven te laten zien dat de belangstelling van het Nederlandse volk gedurende de gehele reis niet zou afnemen doch steeds zou toenemen naar mate de prestaties meer en meer bewondering zouden afdwingen.
Reeds direct nadat de eerste oproep de pers verscheen, bleek dat er zeer veel instemming bestond met het plan.
Van alle kanten kwamen sympathiebetuigingen binnen. Deze sympathie bepaalde zich niet alleen tot het voornemen om een kerstzending te organiseren, ofwel na elke aanloophaven de blijken van medeleven van het Nederlandse volk door te zenden doch betroffen ook het voornemen om aan de 35 opvarenden een huldeblijk, een herinnering aan deze vijf-werelddelenreis aan te bieden en op een of andere wijze zij met een gedenkraam of iets dergelijks deze bijzondere prestatie voor de geschiedenis vast te leggen.
Het belangrijkste echter is er voor dat in elke aanloophaven iets voor de bemanning is dat hen aan Nederland doet denken en waaruit de hartelijke belangstelling van het Nederlandse volk bIijkt.
Dank zij de zeer verdienstelijke medewerking van de Pers mochten wij er in slagen de Nationale Oproep reeds in brede kring van het Nederlandse volk levendig levendig te houden. Doch vandaag rlchten wij ons in het bljzonder tot U, lezer en lezeres
Wij vragen, Uw medewerking Uw belangstelllng, wij vragen uw toestemming met ons voornemen om de bemanning van de K XVIII gedurende reis van 8 maanden te tonen dat ‘t Nederlandse Volk ook het vervullen van plichten in moeilijke omstandigheden weet te waarderen.
Immers de reis van de K XVIII is van nog grotere betekenis dan een nauwgezette plichtsvervulling.
Door deze reis van de K XVIII wordt aan gehele wereld getoond waartoe de mannen van onze Koninklijke Marine in staat zijn. Er wordt — zonder bluf, zonder aanmatigende grootspraak — getoond waartoe een klein land in staat is. er wordt tevens gedemonstreerd — al is dit, niet de voorop­gezette bedoeling —. dat Nederland haar noodzakelijk defensie-apparaat een cultu­rele taak van onmiddellijke betekenis weet te geven door de KXVIII te stellen in dienst. van de wetenschappelijke onderzoe­kingen waartoe Prof. Venning Meinesz aan boord van de KXVIII gedurende de gehele reis meermalen per dag in de gelegenheid gesteld wordt.
In dit, licht bezien zal geen enkele Neder­lander aarzelen gehoor te geven aan de Na­tionale Oproep en haar steun en mede­werking geven opdat het Comité ,,Onze Marine” in staat worde gesteld haar sympa­thieke plannen jegens de 35 opvarenden te kunnen uitvoeren. Wij vragen dus ook uw medewerking.
Elk aanvulling voor de zendingen wordt dankbaar geaccepteerd. moge dit werk uitgroeien tot een daad van nationaa1 medeleven.
Elders in dit nummer zijn enige uitingen gepubliceerd van de opvarenden van Hr. Ms. KXVUI naar aanleiding van het ver­rasende medeleven van het Nederlandse volk en de ontvangst van de eerste zending te Dakar. Vooral onderstaande brief geeft de juiste stemming weer en zal voor ,,Onze Marine” een aanleiding zijn onze op­roep tot het Nederlandse volk met kracht voort. te zetten.
Men leze:
Dakar bracht Ons nog een verrassing van geheel andere soort. Keurig verpakt, kregen we de goede gave toegezonden waarvoor het comité ,,Onze Marine” fondsen had verzameld, nadat het zich daartoe in een oproep tot OnZe landgenoten had gericht. Het, spreekt vanzelf, dat de shag met vloeitjes, de tabak, pijpen, sigaretten, leesboeken enz.. door de bemanning met gejuich in ontvangst. werd genomen, en dat alle opvarenden zeer dankbaar zijn gestemd tegenover onze goedgeefse landgeno­ten en tegenover de leden van het comité die vrijwillig een taak op zich hebben genomen die zoveel van hun tijd en werklust zal op­eisen. Hartelijk dank, landgenoten!
Méér nog ging ons aller erkentelijkheid echter uit naar het verrassende feit, dat zoilets in ons land mogelijk is. Ik kan u ver­zekeren dat het, de leden van de bemanning goed deed, om op zoo’n indrukwekkende ma­nier de bewijzen te ontvangen, dat er’ talrijke vaderlanders zijn, die zô met een voor onze marine belangrijke gebeurtenis meeleven.
Het grootste gedeelte van het tegenwoordige Marinepersoneel weet, dat het tegenover het Nederlandse volk in de schuld staat. Zij voe­len zich schuldig. al werden ze dan ook zelf misleid en onvoldoende beschermd. Juist daar­om verlangen zij er naar om te kunnen tonen, dat het hun in de toekomst ernst is, om te trachten de donkere bladzijde uit onze mooie Marine-geschiedenis, In het vergeetboek te doen geraken, en het geschokte vertrouwen van ons volk te herwinnen.
En ziet: nog voor hen die gelegenheid ge­boden werd, reikt, het beste gedeelte van dat volk hun reeds ongevraagd de hand! Zo word het begrepen, zô werd het gevoeld- Hartelijk dank, landgenoten;
De vakkundige wijze waarop het comité haar goede gaven had ingedeeld, getuigd van een bijzonder inzicht in de behoeften, die aan boord langzamerhand zijn ontstaan.
Landgenoten, gij allen, die dit leest helpt mee! Zendt ubijdragen, hoe gering ook, opdat wij dit heerlijk werk van Nationale saamhorigheid kunnen voortzetten.
De navolgende verenigingen, instelllngen, firma’s ed. verleende op spontane wijze hun medewerking in een of andere vorm: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën. Den Haag.
Ver. van Ond.Off, der Kon Landmacht ,,Ons Belang te Amersfoort   Algemeen Nederlands Verbond, Den Haag. Rotary-club te Amersfoort,
Geologisch Mijnbouwkundig genootschap voor Nederlandse Joodse Jongeren Verbond te Amsterdam. NV. Centrale Suiker Maatschappij Amsterdam. N.v. Rotterdamse Lloyd, Rotterdam, ,,Polygoon”, Amsterdam. Firma Hans Matthes, Breukelen. Holland-Afrika lijn, Amsterdam. Karel I fabrieken, Eindhoven.       N.v.Philips Omroep Holland Indie (Pholit, Eindhoven. Kon. Bond van Ridders der Militaire Willems orde, beneden de rang van Officier. Van Vollenhoven’s Bierbrouwerij NV. A’dam. Verkade’s fabrieken N.v., Zaandam, Koninklijke Ned. Bond van Oud. Ond. Off. Fa. Charles van Aelst-Mertz, Maastricht. Valutahuis, Den Helder. N.v.E T. A. vh. Gebr. Dros & Co., Texel. N.v. Vleeswarenfabriek L. J. P. Stegeman & Co, Deventer, Pa.. H. E. Laan, Wormerveer. N V. Erven Lucas Bols, Amsterdam. N.v. Uitgeverij P. D. Bolle, Rotterdam.
De chef der equipage en de Serg. Monteur schreven :
Tot onze grote verrassing bleek onder de aanwezige kisten een grote voorraad geschen­ken aanwezig te zijn welke door het. Comite “Onze Marine” uit Holland was toegezonden.
Hieronder bleek b.v. aanwezig te zijn een kist. gevuId met twee kerstbomen en complete ver­siering, welke ons, helaas te laat hebben bereikt. Dit nu was zeer jammer, daar de mooie artikelen, welke aanwezig bleken te zijn. zeer zeker in staat zouden zijn geweest, om de bedoeling, welke bij onze, vriendelijke gevers in deze voorgezeten zal hebben, nl. om de Kerst in onze boot tot uiting te doen komen zeer zeker geslaagd zou zijn.