Artikelindex

Van Commandant Hetterschij mochten wij het volgende telegram ontvangen:
.,Verzoeke mededelen comite ,,Onze Mari­ne” te Helder: Hartelijk dank voor goede wensen 1935. Wensen U allen zeer gelukkig nieuwjaar. Verzoeke zo mogelijk langs pers­weg overbrenging onze dank voor vele ont­vangen gelukwensen en toevoeging onze goede wensen. Hartelijk dank voor alle goede gaven, uw vele moeite hieraan besteed. Al­len zeer erkentelijk, Brief volgt.
Commandant K XVIII
 
EN DE K XVIII WAT REEDS GEDAAN WERD, PLANNEN VOOR DE TOEKOMST
,,Onze Marine” kon reeds een belang­rijke zending van 7 kisten verschepen naar Dakar. Bovendien werd aan de Com­mandant een bedrag van 100 gld. gezon­den ter ontspanning van de bemanning, op een door den Commandant te bepalen wijze
De gelegenheid om tijdens de Jaarwisse­ling nieuwjaarswensen aan de opvarenden van de KXVIII te zenden is een heerlijk succes geworden, Telegrammen, brieven, kaartjes e.d. kwamen uit alle delen van holland, bijna 1000 in totaal.
Telegrafisch is daarvan aan den commadant van de KXVIII kennnis gegeven op Oudejaarsavond, terwijl de ingekomen stukken ­allen naar Pernambuco werden doorgezonden
INaar Rio de Janeiro werd wederom een zending verscheept en reeds is een zending van bijna 10 kisten naar Buenos Aires onderweg bestemd voor de grote oversteek van 25 dagen naar Kaaptstad.
Bij alle zendingen wérd bovendien de fa­milie der opvarenden in de gelegenheid ge­steld persoonlijk pakjes bij te voegen.
Intussen gaat de K XVIII steeds verder van Holland af en nadert nu meer en meer haar bestemming. Weliswaar zal zij eerst in Juli te Soerabaia aankomen doch ,,On­ze Marine” moet, in verband met de lange afstanden, altijd enige maanden vooruit werken.
Daarom is reeds contact gezocht met Soerabaia om aan de voorbereiding aan het ontvangst der K XVIII te beginnen.
Vervolgens zullen door ,,Onze Marine” nog. zendingen worden verscheept naar Kaapstad, Durbart en Frementle,deze laat­ste zending zal waarschijnlijk in samen­werking met Soerabaia worden verzorgd
Wat Kaapstad betreft ligt het in de be­doeling de bemanning in de gelegenheid
te stellen op ruime wijze representatief te kunnen optreden tegenover de bevolking, omdat hen daar ongetwijfeld veel belang­stelling wacht,
En bovendien heeft ,,Onze Marine” enkele verrasingen in voorbereiding waarvoor reeds medewerklng is toegezegd, doch waar mede moet worden gewacht tot de K XVIII meer nabij Kaapstad is.
Omstreeks 1 Maart zal de K XVIII op de helt zijn van de reis — wat de af te leg­gen afstand betreft. Wij hopen dan — even als bij de Jaarwisseling — het Nederlandse volk in de gelegenheid te stellen, hun ge­lukwensen voor de K XVIII en ook wat de verdere reis betreft, in te zenden.