Artikelindex

 

 

Onderhandelaarsakkoord ambtenaren leidt tot versobering pensioenregeling.

De vakcentrales hebben een nieuw Pensioen akkoord bereikt of dit voor alle aangesloten deelnemers en dus ook voor u als (Post) actief militair, even goed uit valt kunt u aan de hand van dit verhaal zelf ontdekken.
Het onderhandelaarsakkoord dat vertegenwoordigers van overheidswerkgevers en drie van de vier vakcentrales op 10 juli sloten, gaat uit van een lagere premie en leidt dus tot versobering van het pensioen. Dat concludeert ABP als het kijkt naar de pensioenonderdelen uit het onderhandelingsakkoord. In het onderhandelingsakkoord zijn afspraken gemaakt over een stijging van de lonen en een wijziging van de pensioenregeling, die leidt tot een verlaging van de pensioenpremie. De pensioenen worden in de toekomst niet meer aangepast op basis van de loonontwikkeling maar op basis van de prijsontwikkeling.
 
Versobering regeling
De versobering van de regeling als gevolg van het onderhandelaarsakkoord werkt op termijn voor jongeren, die nog het meeste pensioen gaan opbouwen, het sterkst door, en leidt naar verwachting tot een daling van hun pensioen. Naarmate de leeftijd vordert is het effect kleiner, maar toch duidelijk. Voor 65-plussers zijn de effecten naar verwachting beperkt.
 
Wie doet wat?
ABP is als uitvoerder van de pensioenregeling geen onderhandelingspartij. De sociale partners voerden deze onderhandelingen en geven vorm aan de diverse cao’s voor de ambtenaren. De werkgevers en werknemers in de Pensioenkamer zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de pensioenregeling en wijzigingen daarin. Het ABP-bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling en het bepalen van de definitieve kostendekkende premie voor die regeling eind november dit jaar. Dit op basis van de dan geldende rente.
 
Uw pensioen- regeling is in 2015 veranderd
U  bent militair
Via uw werkgever Defensie bouwt u pensioen op bij ABP. Extra geld voor later, als aanvulling op het wettelijk basisinkomen van de overheid. U krijgt hiermee niet alleen te maken als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Ook al veel eerder. Denk aan arbeidsongeschikt worden en overlijden.
 
Waarom verandert de regeling voor militairen?
Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers (de ‘sociale partners’) zijn in de Pensioenkamer een onderhandelingsresultaat overeengekomen over de nieuwe pensioenregeling.
De Pensioenkamer heeft afspraken gemaakt over onder andere:
  • pensioenrekenleeftijd
  • pensioenopbouw boven € 100.000
  • het opbouwpercentage
ABP-regeling aangepast
Omdat de wetgeving is veranderd, heeft de Pensioenkamer de ABP-regeling moeten aanpassen. Hierbij hebben zij rekening gehouden met de betaalbaarheid van de regeling. Het belangrijkste is dat de pensioenrekenleeftijd van 65 naar 67 jaar gaat. Daarnaast mag er geen pensioen meer worden opgebouwd over het bedrag boven een pensioengevend inkomen van € 100.000. De veranderingen gelden voor deelnemers die nu pensioen opbouwen.
Wat betekenen de wijzigingen voor u?
De pensioenregeling wordt aangepast. We leven en werken langer. Het kabinet heeft daarom de fiscale regels voor de opbouw van pensioen in 2015 gewijzigd. Door deze veranderde wetgeving hebben de sociale partners de ABP- regeling aan moeten passen.
 
Pensioenrekenleeftijd van 65 naar 67 jaar
Vanaf 1-1-2015 heeft ABP de zogenaamde pensioenrekenleeftijd verhoogd van 65 naar 67 jaar. Dit betekent dat wij bij het vaststellen van de premie en het berekenen van uw toekomstige pensioen ervan uitgaan dat uw pensioen ingaat op uw 67ste. Dit betekent dat het vanaf 2015 opgebouwde pensioen lager wordt. Toch gaat u nog steeds op uw 65ste met pensioen.
Tot nu toe ging ABP bij alle berekeningen uit van een pensioenrekenleeftijd van 65 jaar. Maar vanaf 1-1-2015 berekenen wij het pensioen dat u vanaf die datum opbouwt met een pensioenrekenleeftijd van 67 jaar. Het pensioen dat u al opgebouwd hebt tot 1-1-2015 verandert hierdoor dus niet. De pensioendatum blijft 65. De leeftijd 67 wordt uitsluitend gebruikt voor de berekening van het pensioen.
 
Geen pensioenopbouw boven € 100.000
Een andere belangrijke wijziging in de nieuwe wetgeving is de aftopping van het pensioengevend salaris boven €100.000. Dat wil zeggen, als u meer dan € 100.000 bruto per jaar verdient, bouwt u geen pensioen op over het bedrag boven die € 100.000 via uw ABP-regeling. Uw pensioenopbouw daalt. Dit is wettelijk bepaald. Momenteel overleggen de sociale partners over de mogelijkheden van een aanvullende nettopensioenregeling.
 
Opbouwpercentage blijft 1,75%
Hebt u begin november 2014 geen brief ontvangen van uw werkgever? Dan blijft uw opbouwpercentage 1,75%
Hebt u begin november 2014 een brief ontvangen van uw werkgever? Dan is er toestemming gevraagd van uw partner om het opbouwpercentage van 1,75% te handhaven. In de brief hebt u gelezen waarom dat nodig is en wat u moest doen. Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0800 225 57 33.
 
Wat betekent de nieuwe pensioenregeling voor u?
Pensioenkamer maakt ABP pensioenregeling
De Pensioenkamer, met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, bepaalt hoe de pensioenregeling van ABP eruit ziet. Daarna gaat dit voorstel naar het ABP-bestuur. Het bestuur toetst of de regeling uitvoerbaar is. Vervolgens past het bestuur het reglement aan en stelt de premie vast.
 
Wat gebeurt er met de premie?
Vanaf 1-1-2015 is de pensioenpremie gedaald naar 20,5% van uw pensioengevend salaris, na aftrek van de franchise (het deel van uw salaris waarover u geen pensioenpremie betaalt). In 2014 was de pensioenpremie 26,9%.
Meer informatie
Via abp.nl, ABP Nieuwsbrief en het ABP Magazine houden we u de komende maanden op de hoogte van alle veranderingen die voor u belangrijk zijn.
Alle informatie vindt u in het dossier 'Uw pensioenregeling is in 2015 veranderd'
In 2015 is uw pensioenpremie gedaald. De pensioenpremie is 20,5% van uw pensioengevend salaris, na aftrek van de franchise (het deel van uw salaris waarover u geen pensioenpremie betaalt). De pensioenpremie is de premie voor uw ABP Ouderdomspensioen en ABP Nabestaandenpensioen. De werkgever betaalt 70% van deze premie, de deelnemer betaalt zelf 30%.
 
Waarom is er een premiedaling?
De daling van de pensioenpremie met 6,4%-punt heeft een aantal oorzaken. De pensioenrekenleeftijd gaat van 65 naar 67 jaar. U gaat echter nog steeds met 65 jaar met pensioen. Verder bouwt u via uw ABP-regeling geen pensioen meer op boven een salaris van € 100.000. Dit is onderdeel van de wijziging van de pensioenregeling per 1-1-2015. Daarnaast komt de tijdelijke herstelopslag te vervallen. Hiervan is 3%-punt verwerkt in de premiedaling.
 
Pensioenen groeien niet mee met de lonen
De pensioenen groeien in 2015 niet mee met de lonen. De financiële situatie van ABP was niet voldoende om de pensioenen te kunnen indexeren. Op de peildatum (31 oktober 2014) was de dekkingsgraad 102,3%. Om te kunnen indexeren moest de dekkingsgraad minimaal 104,2% zijn. In 2014 was de gemiddelde loonontwikkeling bij overheid en onderwijs 0,63%. De totale gemiste indexatie kwam eind 2014 uit op bijna 10%.
Bouwt u nog pensioen op of ontvangt u een UGM-uitkering? Dan wordt bij geen of beperkte indexatie een 'beperkingsbedrag' vastgesteld.
ABP probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren overheid en onderwijs. Dit heet indexatie.
  • Ontvangt u pensioen? Of bent u niet meer werkzaam bij Defensie, maar hebt u uw pensioen niet meegenomen naar uw nieuwe pensioenfonds? Dan vindt indexatie plaats zoals die ook voor deelnemers bij overheid en onderwijs geldt.
  • Bouwt u nog pensioen op of ontvangt u een UGM-uitkering? Dan wordt bij geen of beperkte indexatie een 'beperkingsbedrag' vastgesteld.
Wanneer de dekkingsgraad lager is dan 104,2% vindt er geen indexatie plaats. Het hangt af van de financiële situatie van ABP wanneer (volledige) indexatie weer mogelijk is.
Hoe nu verder?
De ABP-pensioenregeling is in 2015 veranderd. Er zijn nieuwe spelregels voor pensioenfondsen. En er is beslist over premie en indexatie. Wat is de status van al deze wijzigingen?
 
ABP-pensioenregeling
Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers (de ‘sociale partners’) zijn in de Pensioenkamer een onderhandelingsresultaat overeengekomen over de nieuwe pensioenregeling voor 2015.
Nieuwe pensioenregels
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe regels voor pensioenfondsen. De Eerste Kamer is akkoord met het voorstel, de nieuwe regels vanaf 1-1-2015.
 
Premie- en indexatiebesluit
Vanaf 1-1-2015 is de pensioenpremie gedaald naar 20,5% van uw pensioengevend salaris, na aftrek van de franchise (het deel van uw salaris waarover u geen pensioenpremie betaalt). In 2014 was de pensioenpremie 26,9%.
De pensioenen groeien in 2015 niet mee met de lonen. De financiële situatie van ABP is niet voldoende om de pensioenen te kunnen indexeren. Op de peildatum (31 oktober 2014) was de dekkingsgraad 102,3%. Om te kunnen indexeren moest de dekkingsgraad minimaal 104,2% zijn. In 2014 was de gemiddelde loonontwikkeling bij overheid en onderwijs 0,63%. De totale gemiste indexatie kwam eind 2014 uit op bijna 10%.
Uitgebreide informatie vind u op de ABP sit:
https://www.abp.nl/militair/over-pensioen/nieuwe-pensioenregeling/wat-betekenen-de-wijzigingen-voor-u.asp
 
 
Ga goed verzekerd op vakantie dit voorkomt achteraf veel narigheid:
Met de vakantie in het vooruitzicht is het niet overbodig eens stil te staan bij het afsluiten van een goede verzekering.
Immers vertoevend in een ander land met andere hygiënische gewoontes, kan dit voor het voedsel verterings gestel wel eens problemen geven.
Daarnaast behoord het in het buiteland betrokken raken bij een ongeval tot een reële mogelijkheid.  
Welnu raak je betrokken bij een ongeluk op vakantie of wordt je ziek en moet je hiervoor behandeld worden dan bestaat de mogelijkheid dat je ongewild in een privekliniek terecht komt,
Wie draait er dan op voor de kosten?
  
Wat is wel en wat is er niet verzekerd?
Wanneer je op reis of vakantie naar het buitenland gaat, blijf je verzekerd voor de Zorgverzekeringswet. De AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voorziet in een groot deel van de tegemoetkoming.
Een groot deel, want let op niet alles wordt vergoed.
de verzekeraar gaat uit van vergelijkbare kosten die in eigen land zouden zijn gemaakt.
Nu heeft Nederland met een groot aantal landen, de zogenaamde verdragslanden, afspraken gemaakt om elkaars verzekerden te helpen indien dezen zorg nodig hebben.
 De kosten worden achteraf met Nederland verrekend.
In deze landen heb je recht op de in dat land geldende medische zorg wettelijke verzekeringspakket (basispakket).
Let wel dit gaat alleen op voor die landen waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt, het is dan ook goed je vooraf te vergewissen of er van dergelijke overeenkomsten sprake is.
Mocht de AWBZ niet tot een gehele uitkering overgaan is het raadzaam om eens goed naar je reisverzekering te kijken, en eventueel te overwegen een verzekering met dekking voor medische kosten in het buitenland af te sluiten.
Zo’n aanvullende Aanvullende dekking voor ziektekosten buitenland kost gemiddeld 30 tot 50 cent per dag extra. Je bent dan over het algemeen tijdens je vakanties in het buitenland verzekerd voor ziektekosten.
 Wel of geen privé kliniek.
Als je tijdens de vakantie ziek wordt dan kan het zijn dat je naar een privékliniek wordt gebracht. De zorg is dan beter, maar de kosten kunnen in een privékliniek hoger zijn in Nederland.
Je zorgverzekering zal deze kosten alleen vergoeden als je aanvullend bent verzekerd. Een reisverzekering vergoedt deze kosten alleen indien je een dekking hebt voor geneeskundige kosten.
 Bijvoorbeeld:
Stel je krijgt tijdens zijn vakantie in Turkije een hartaanval. Een ambulance bracht je naar een privékliniek, en moet hier een aantal weken blijven.
Bij thuiskomst valt er een rekening van op de mat of je maar even € 15.000 wil betalen.
In de veronderstelling dat je voldoende verzekerd bent klop je eerst maar eens bij de zorgverzekeraar aan.
Als die niet het volledige bedrag vergoedt, volgt de reisverzeke­ring, en wat er overblijft, is voor dan voor eigen rekening
De basiszorgverzekering vergoedt medische kosten in het buitenland tot Nederlands prijspeil. Een privékliniek is vrijwel altijd duurder en wordt dus nooit helemaal vergoed.
Indien je een aanvullende verzekering hebt, kan dit anders liggen maar dit is afhankelijk van het pakket.
Er zijn aanvullende verzekeringen die tot 2x Nederlands prijspeil dekken en er zijn er die de kostprijs vergoeden.
Indien er kosten overblijven die de zorgverzekeraar niet vergoedt, dan kun je aanspraak maken op de reisverzekering hiervoor geld wel dat dit alleen mogelijk is wanneer je medische kosten hebt meeverzekerd.
Een bijkomend voordeel van een reisverzekering is dat die ook niet-medische kosten vergoedt.
Mocht je onverhoopt je terugreis op later tijdstip moeten maken dan moet een nieuwe terugreis worden geboekt. De reisverzekeraar betaalt deze kosten, en dat doet een zorgverzekeraar niet.
Als je géén reisverzekering met medische dekking hebt, dan moet je een groot deel van de rekening zelf betalen.
Kort om; Wil je zorgeloos op vakantie loont het echt de moeite om je te vergewissen van een goede verzekering.
Ook hier geldt voorkomen is beter dan genezen!