Met regelmaat treft u hier nieuws van de FOVAM

Op woensdag, 15 oktober 2014 Algemene Ledenvergadering FOVAM.  
Deze is alleen toegankelijk voor de vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen en organisaties. 
Aanvang 11.00 tot 15.00 uur, locatie voorlopig in Doorn, maar dit zal t.z.t. bekend worden gemaakt.      
 
De FOVAM heeft een nieuw bestuur.
Reeds lange tijd had het voormalig bestuur al kennis gegeven dat binnen de Federatie bestuurlijk een vernieuwing noodzakelijk was.
Na het aftreden van de secretaris en penningmeester, had ook de voorzitter zijn aftreden aan gekondigd.
Uiteindelijk heeft het er toe geleid dat er zich na een kandidaat voorzitter, voor de overige bestuursfuncties nog een aantal gegadigden hadden aangemeld.
 
Tijdens de laatst gehouden Algemene ledenvergadering van april j.l. zijn de kandidaten aan de leden voorgesteld en heeft men hen unaniem als dagelijks bestuurders gekozen.
Hierna heeft het interim bestuur het stokje aan de nieuwe bestuurders over gedragen.
De voorzitter, de heer Verdegaal,  gaf aan zich met verve in te willen zetten voor de belangen van de bij de federatie aangesloten leden en werk te maken van aansluiting bij het Veteranen platform.
Daarnaast riep hij allen op mee te denken over de wijze hoe het met Federatie verder zal moet.
 
Het bestuur van de NVOAM feliciteert het nieuwe bestuur met de benoeming en wenst hen bijzonder veel succes met hun taak de FOVAM als een volwaardige vertegenwoordiger van alle voormalige en actief dienende marinemensen, zowel militair als burger, te presenteren.
Het bestuur van deNVOAM  heeft er alle vertrouwen in.
 
 Het bestuur ziet er nu als volgt uit:
Dagelijks bestuur:  
Voorzitter P.H.M. Verdegaal
Secretaris  R.J.M. Prins
Penningmeester C.C. Jansen
Toegevoegd:  
Liaison V&O OPZ - webmaster  A.T. Verbaarschott
Algemeen adviseur/vicevoorzitter M.H. Groenbos
   
Intussen is de Federatie als organisatie door het Veteranen Platvorm, oficiele als vertegenwoordiger van diverse Marine gelerateerde commissies en verenigingen geaccodeerd.
Om deze reden is de FOVAM als volwaardig lid tot het Veteranen platvorm toegelaten.
Met deze acceptatie wordt het de FOVAM mogelijk gemaakt, de bij haar aangesloten leden nog beter te vertegenwoordigen.
De NVOAM feliciteerd het bestuur van harte met dit behaalde resultaat. 
 
 
jaarverslag 2014
2015-05-06

Federatie van Organisaties voor Voormalig en Actiefdienend Marinepersoneel (FOVAM) - 
Jaarverslag  2014. 
Bestuur. 
In 2014 werd tweemaal een algemene Ledenvergadering bijeen geroepen. 
De eerste vond plaats in de Dukdalf te Den Helder op 16 april 2014. 
De tweede werd gehouden bij het Militair Revalidatiecentrum Aardenburg te Doorn op 16 oktober 2014. 
In de ALV van 16 april 2014 werden Michel Groenbos, Kees Jansen, Rob Prins en Ab Verbaarschott gekozen in het bestuur, dat hierdoor weer op volle sterkte is. De interim-bestuurders Wim Kram en Gerard Osinga werden bedankt voor hun diensten. Hoewel Jan Nieuwland geen bestuurslid meer was op 1 januari 2014, is het wel van belang ook hem te bedanken voor zijn rol in het bestuur. 
Daarnaast vonden enkele separate bestuursvergaderingen plaats. 
Leden. 
De FOVAM had op 31 december 2014 13 onderafdelingen. 
Twee verenigingen zijn in 2014 uit de federatie getreden, t.w. Oud-Officieren MKERF en de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. De aangesloten verenigingen vertegenwoordigen ruim 3000 leden, waarvan ongeveer de helft veteraan is. 
Veteranenaangelegenheden. 
De voorzitter heeft in 2014 diverse overleggen gevoerd met bestuursleden van het Veteraneninstituut en het Veteranenplatform. Aansluiting bij het VP stuit binnen deze organisatie op tegenstand van een reeds aangesloten organisatie. In 2015 word bij het VP een statutenwijziging doorgevoerd m.b.t. de lidmaatschapscriteria. Als gevolg daarvan zal er voor de FOVAM geen belemmering meer zijn en de verwachting is dan ook dat medio 2015 aansluiting bij het VP wordt gerealiseerd. 
Activiteiten. 
Bestuursleden van de FOVAM waren aanwezig bij de volgende activiteiten: 
- Dodenherdenking op 4 mei in Den Helder; 
- Relatie vaardag CZSK op 13 juni in Den Helder; 
- Commando-overdracht CZSK op 26 september in Den Helder; 
- Postactievendag op 12 november in Den Helder; 
De voorzitter heeft enkele malen een bezoek gebracht aan CZSK. 
Rob Prins, Secretaris.